Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.


Wakacyjne kartki z kalendarza
czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014r. o godz. 8.00

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkach

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§1


W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkach.


§2


1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Sadkach

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkach im. majora Henryka Sucharskiego

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sadki


§3


1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.


§4


Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.


§5


1. Po    zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


 §6


1. Uczniowie   są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.


§7


Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.


§8


1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.


§9


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.


§10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkachmgr Lidia SerwińskaWracajcie zdrowi, opaleni i pełni zapału do nauki po wakacjach!

A tymczsem odpoczywajcie, odpoczywajcie i....odpoczywajcie!

  • Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2014/2015

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADKACH

 NA ROK SZKOLNY  2014/2015

 

 

ODDZIAŁ „0”

 

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

 

„Szkoła nas woła” – roczne przygotowanie (proszę wstrzymać się z zakupem do pierwszego spotkania rodziców we wrześniu)

K. Jakubowska, E.Janiga, K. Kowalska, A. Pawłowska - Niedbała

Nowa Era

religia

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA – KLASA I

 

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

 

 

 

 

religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA – KLASA II

 

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

 

„Oto ja” klasa 2, pakiet podręczników dla ucznia klasy 2 + zeszyciki dodatkowe (Liczę, Piszę, Czytam )

Piotr Tkacz, Damian Wosianek

 

MAC Edukacja

religia

„Kochamy Pana Jezusa”

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

j. angielski

 English Quest 2 - podręcznik  + ćwiczenia

 

J. Corbett,

M. Condro

Macmillan

 

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA – KLASA III

 

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

 

„Oto ja” klasa 3, pakiet podręczników dla ucznia klasy 3 + zeszyciki dodatkowe

 

MAC Edukacja

religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Jan Szpet

Wydawnictwo Święty Wojciech

j. angielski

Podręcznik „Bugs World 3”

Zeszyt ćwiczeń „Bugs Word 3”

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan

 

KLASA IV

 

przedmiot

tytuł

 

autor

 

wydawnictwo

j. polski

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. IV

 

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia językowego cz.1 i cz.2

Marlena Derlukiewicz

 

 

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz, Danuta Różek

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

religia

„Jestem chrześcijaninem” (podręcznik + karty pracy)

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

j. angielski

 

„Evolution plus 1” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

historia

 

„Wczoraj i dziś” - podręcznik + zeszyt ucznia

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

muzyka

 

„Muzyka. Klasa 4 - 6” – podręcznik + ćwiczenia

Małgorzata Rykowska

Operon

j. niemiecki

(j. dodatkowy dla wszystkich uczniów klas 4)

 „Punkt”kl.4 (podręcznik)

Anna Potapowicz

 WSiP

matematyka

 

„Matematyka wokół nas” – podręcznik + zeszyty ćwiczeń (cz.1 i cz.2)

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

WSiP

przyroda

„Tajemnice przyrody” - podręcznik + ćwiczenia dla klasy 4

Maria Marko – Worłowska,

Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

zajęcia komputerowe

„Lubię to!” – podręcznik multimedialny na pendrivie + zbiór zadań (kl. 4 – 6)

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

zajęcia techniczne

„Karta rowerowa” – podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Bogusława Stanecka,

Czesław Stanecki

STAN Pol Agencja Wydawnicza

 

KLASA V

 

przedmiot

tytuł

 

autor

 

wydawnictwo

j. polski

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

 

„Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia językowego (cz.1 i cz.2)

Marlena Derlukiewicz

 

 

Anna Wojciechowska,

Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

religia

„Wierzę w Boga” – podręcznik + karty pracy

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

j. angielski

(j.wiodący

i j.dodatkowy)

„Evolution plus 2” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

historia

 

„ Wczoraj i dziś” – podręcznik + zeszyt ucznia

Grzegorz Wojciechowski.

Nowa Era

j. niemiecki

„Ich und du” kl.5 (podręcznik + ćwiczenia) – j. wiodący

 

 

 

„Punkt” kl.5 (podręcznik) – j.dodatkowy

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

 

Anna Potapowicz

Wydawnictwo szkolne PWN

 

 

 

WSiP

matematyka

„Matematyka wokół nas” – podręcznik + zeszyty ćwiczeń (cz.1 i cz.2)

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

 

WSiP

przyroda

„Tajemnice przyrody”- podręcznik i ćwiczenia (nowa podstawa) dla klasy 5

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

 

Nowa Era

zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne cz.1. Szkoła podstawowa kl. IV – VI (podręcznik z ćwiczeniami)

Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki

STAN Pol Agencja Wydawnicza

zajęcia komputerowe

Lubię to!” – podręcznik multimedialny na pendrivie + zbiór zadań (w postaci książkowej) – kontynuacja z kl. IV

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

 

KLASA VI

 

przedmiot

tytuł

 

autor

 

wydawnictwo

j. polski

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

 

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia językowego (cz. 1 i cz.2)

Marlena Derlukiewicz

 

 

A.Wojciechowska

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

religia

„Wierzę w Kościół”

Jan Szpet

Wydawnictwo Święty Wojciech

j. angielski

(j.wiodący)

„Evolution plus 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

historia

„Wczoraj i dziś” – podręcznik dla klasy 6

 

Zeszyt ucznia, klasa 6 (cz.1 i cz.2)

Grzegorz Wojciechowski

 

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

muzyka

„Ciekawi świata” - kontynuacja

 

 

j. niemiecki

„Ich und du” kl.6 – podręcznik + ćwiczenia – j.wodący

 

Punkt kl.6 (podręcznik)– j.dodatkowy

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

A. Potapowicz

Wydawnictwo szkolne PWN

 

 

WSiP

matematyka

„Matematyka wokół nas”- podręcznik + ćwiczenia (2 cz.) dla klasy 6

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

WSiP

przyroda

„Tajemnice przyrody” – nowa podstawa programowa podręcznik + ćwiczenia dla klasy 6

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

 

Nowa Era

zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne część 2

 

Agencja Wydawnicza STANPol

zajęcia komputerowe

Lubię to!” – podręcznik multimedialny na pendrivie + zbiór zadań– kontynuacja

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo