Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Międzynarodowy Dzień Jedzenia Jabłek

 

Przez stulecia uważano, że to właśnie jabłkiem Ewa skusiła Adama. Badacze Pisma Świętego uznali jednak, że owocem tym była najprawdopodobniej brzoskwinia. Okazało się zatem, że swą świetność jabłko zawdzięcza pomyłce.


Kartka z kalendarza 18-09-2014
czytaj więcej

Tradycyjnie, jak co roku, w połowie września czwartoklasiści pojechali na festyn archeologiczny do Biskupina. To niezwykłe miejsce, gdzie odnaleziono i zrekonstruowano fragmenty osady prasłowiańskiej. Oglądaliśmy wały obronne z basztą, przechadzaliśmy się drewnianymi chodnikami wśród mokradeł otaczających osadę

Wycieczka do Biskupina
czytaj więcej

W piękną wrześniową sobotę zainaugurowaliśmy nasze wyprawy rowerowe. Nie padało, nie było strasznie daleko, nic nie bolało i wszyscy dali radę.  Taka jest wersja oficjalna i takiej się będziemy trzymać. Wyjechaliśmy rano spod szkoły dość dużą grupą. Było 15 dzieci i aż 7 dorosłych. No to, przyznacie, robiliśmy wrażenie! Przez Samostrzel i nadnoteckie łąki dojechaliśmy do śluzy Gromadno. Oglądaliśmy tam różne urządzenia hydrotechniczne służące do regulowania poziomu wody. Niestety, nie wolno nam było pokręcić żadną korbką, ani zanurzyć choćby jednej nogi. Pojechaliśmy rowerami do miejsca, gdzie rzeka Noteć krzyżuje się z kanałem. Tam widzieliśmy potężne drzewo podgryzione jak kredka przez bobry. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę.

Rajd rowerowy do Kowalewka
czytaj więcej

10 września gościliśmy pana policjanta. Przypomniał uczniom z klas 0-III zasady bezpieczeństwa.

Spotkanie z policjantami
czytaj więcej

 

I znów po raz kolejny zadźwięczał dzwonek, który rozpoczął nowy rok szkolny. Najpierw odśpiewaliśmy hymn, po czym powitał nas Wójt Gminy Sadki pan Zygmunt Gliszczyński i pani Dyrektor Lidia Serwińska. Życzyli wszystkim sukcesów i przyjemności z uczenia się. Następnie pani Wicedyrektor Lucyna Tyrańska przedstawiła nauczycieli uczących w poszczególnych klasach i zapoznała nas z rozkładem jazdy autobusów szkolnych w dniu dzisiejszym. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015
czytaj więcej

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkach

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§1


W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkach.


§2


1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Sadkach

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkach im. majora Henryka Sucharskiego

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sadki


§3


1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.


§4


Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.


§5


1. Po    zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


 §6


1. Uczniowie   są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.


§7


Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.


§8


1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.


§9


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.


§10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkachmgr Lidia Serwińska

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo